Tout demach pou mennen pou fè korije erè nan akdenesans

Sa rive souvan, papye idantite fèt avèk erè. Nan ka akdenesans yo, men kèk erè yo konn genyen : non timoun nan konn mal ekri, yo konn mete sèks ‘’masculin’’ pou fi epi ‘’feminin’’ pou gason, dat yo mete timoun nan fèt la konn pa egzat, non paran yo konn mal ekri, e pafwa yo konn ekri sèlman non seksyon kominal la pou kote timoun nan fè, alòske se non komin nan li ki te dwe ekri. Li pridan pou korije erè sa yo pi bonè, paske pi devan sa ka bay gwo tèt chaje poukorije yo. Men tout demach pou mennen pou korije erè na yon batistè. .

 1. 1 Fè yon ekstrè dachiv

Ekstrè dachiv la se yon dokiman ki pi konplè pase akdenesans lan. Paske an prensip, ofisye eta sivil anrejistre tout enfòmasyon ki sou akdenesans yo nan yon gwo kaye ki rele ‘’Registre d’Etat civil’’. ‘’Registre d’Etat Civil’’ la ale nan direksyon Achiv nasyonal, ki ap pran enfòmasyon ki sou li yo pou pwodwi esktrè dachiv la. Kidonk, sa ap pèmèt sitwayen an detekte tout lòt erè ki ta ka genyen anplis men ki pat prezante sou akdesans lan.

 1. 2 Fè jijman nan tribinal

Tout chanjman ki dwe fè nan yon papye idantite dwe trete devan yon jij nan yon tribinal. Alòs, pou fè korije erè ki nan yon akdenesans, sitwayen an an dwe angaje yon avoka pou mennen demach pou yon jijman nan tribinal la. Epi, se sou ekstrè dachiv la pou jijman an fèt, men pa sou akdenesans lan.

 1. 3 Korije erè yo nan Achiv nasyonal

Sitwayen an dwe pote papye jijman tribinal la remèt li a nan Achiv Nasyonal pou mande korije erè yo. Lè sa, Achiv Nasyonal ap remèt yon ekstrè dachiv rektifye. Se nouvo papye sitwayen an ap gen dwa itilize kounye a paske ansyen ekstrè dachiv la pap valab ankò.

Men evite toujou miyò pase mande padon. Pou asire w yon batistè fèt san okenn erè, men kèk konsèy ou dwe swiv:

 1. Lè ou pral fè batistè a, prezante ak timoun nan devan ofisye eta sivil pou li ka byen wè si se yon tifi osnon yon ti gason ;

 2. Ekri non timoun nan ak dat li fèt la kòrèkteman sou yon papye pou ofisye a ka rekopye yo jan yo ekri a,

 3. Prezante pyès idantite paran yo pou ofisye a ka byen gade kijan non yo ekri.

#societe

Partenaires

Inscrivez vous à notre newsletter

 • 2
 • 3
 • 5
 • 8
 • 9

Enfo Sitwayen 2020