Senk (5) Konsèy pou Byen Pran Swen Bouch Nou

Pran swen bouch pa sèlman rete nan itilize pat ak bwòs. Doktè Valesca Saint-Cyr, yon espsyalis dan, bay plis detay sou sa.

Anplis bwose dan yo, fil pou dan (fil dentaire nan lang fransè) kapab ede netwaye fant dan yo.  Kredi foto: Canva
Anplis bwose dan yo, fil pou dan (fil dentaire nan lang fransè) kapab ede netwaye fant dan yo. Kredi foto: Canva

1. Bwose dan pou piti 2 fwa pa jou

Yo toujou konseye pou moun bwose 3 fwa chak jou, men kondisyon yo pa toujou reyini pou sa. Doktè Saint-Cyr fè konnen nou dwe bwose dan nou omwens 2 fwa pandan anviwon 2 minit: maten epi aswè, sitou lè nou fin manje. “Pèsòn pa dwe al dòmi san li pa bwose dan li paske gen bakteri ki pral fè dega nan bouch la pandan moun nan ap dòmi," doktè a di. Yon moun ki fin bwose pa dwe manje ni bwè anyen sof yon vè dlo.


2. Toujou sonje bwose lang nou

Lang se yon ògàn ki kenbe anpil mikwòb. Anpil fwa lè yon moun gen move sant nan bouch, se nan lang nan sa soti. “Akoz papiy ki sou li yo, li fasil pou kras manje sere sou lang lan. Lè sa mikwòb yo ap miltipliye epi y ap pwodui gaz k ap bay move sant nan bouch la”, doktè Saint-Cyr eksplike. Pou byen bwose lang lan, li rekòmande pou kòmanse dèyè bouch pou vini devan. Anplis, espesyalis yo konseye nou itilize do bwòs pou bwose lang lan.


3. Itilize fil pou dan (fil dentaire)

Anplis bwose dan yo, fil pou dan (fil dentaire nan lang fransè) kapab ede netwaye fant dan yo. Rezon an se paske gen kras manje k ap rete nan dan menm lè nou bwose, sitou nan ka moun ki gen dan gaye oubyen ki monte youn sou lòt. Se vre doktè rekòmande pou moun bwose 2 fwa nan yon jou pou piti, men netwayaj dan ak fil kapab fet nenpòt ki lè. Men daprè doktè Saint-Cyr li enpòtan pou itilize l sitou avan nou al dòmi.


4. Evite itilize kwidan

Gen moun ki gen abitid itilize kwidan (cure-dent) lè yo fin manje pou netwaye fant dan yo. Doktè Saint-Cyr dekonseye sa. “Lè yon moun ap pase kwidan nan mitan dan li, gen yon ti pati li kapab detwi nan jansiv la alòske se li ki anpeche kras manje vin chita nan mitan 2 dan yo”, espesyalis la eksplike. Lè ti pati jansiv sa detwi, li pi fasil pou kras manje vin chita. Sa ki pral bay lòt pwoblèm pi devan tankou enfeksyon.


5. Konsilte dantis omwens yon fwa chak ane

Anplis egzèsis pou netwayaj bouch la chak jou, li enpòtan pou konsilte dantis. Doktè Saint-Cyr rekòmande yon vizit chak 6 mwa, oubyen yon fwa nan ane a omwens. Vizit sa yo ap pèmèt doktè a fè yon bilan. “Kèlkeswa pwoblèm ou ta genyen [nan dan], medsen an ap di ou sa ki merite fèt epi l ap trete ou”, doktè a di.


0 commentaire