Sètifika Nasyonalite, yon pyès enpòtan pou pwouve ou se Ayisyen

Ekstrè dachiv, kat idantite, paspò se pyès sa yo sitwayen ayisyen itilize souvan pou pwouve idantite l ak nasyonalite l. Men genyen yon lòt pyès anpil moun pa konnen, epoutan, ki enpòtan anpil nan kèk dosye yon sitwayen ap regle. Se Sètifika Nasyonalite. Men tout enfòmasyon ou bezwen konnen sou li.

Kisa ki Sètifika Nasyonalite ?

Sètifika Nasyonalite a se yon dokiman ofisyèl Leta yon peyi bay yon sitwayen pou pwouve li pote nasyonalite peyi sa tout bon vre.

Enpòtans sètifika nasyonalite 

Sètifika Nasyonalite a se yon pyès ki enpòtan an Ayiti pou yon sitwayen ki kandida pou vinn manm Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè (CSPJ), ki nome nan pòs Minis osnon ki pral enski na KEP pou li ale nan eleksyon. Pafwa tou, Sètifika Nasyonalite kapab enpòtan pou mete nan dosye pou aplike pou kèk bous aletranje.

Demach pou fè Sètifika Nasyonalite  

Ministè Jistis se sèl enstitisyon ki otorite pou bay Sètifika Nasyonalite an Ayiti. Pou fè demand lan, sitwayen an dwe prezante tout pyès sa yo :

  1. Yon lèt ki adrese nan non Minis Jistis la

  2. Tenb (resepise) ki achte nan DGI

  3. Fotokopi ekstrè dachiv li

  4. Fotokopi akdenesans osinon ak maryaj paran li yo

  5. Fotokopi matrikil fiskal li (NIF)

Gen yon  biwo nan Ministè Jistis la ki rele « Service de nationalité ». Se la sitwayen an dwe remèt tout pyès yo. Ministè a ap analize demand lan pou li deside si wi ou non sitwayen an merite jwenn Sètifika Nasyonalite a. Ministè a kapab refize bay yon sitwayen Sètifika Nasyonalite si pyès yo gen erè osnon endis lòt nasyonalite ladan yo.

An jeneral, Ministè a remèt yon Sètifika Nasyonalite nan yon delè  8 a 15 jou. Si se pa mèt dokiman kap vin chèche l, li kapab yo bay moun manda pou reklame l nan ministè a pou li. Men moun sa dwe mache ak yon pyès idantite.

Prezantasyon Sètifika Nasyonalite

Yon modèl Sètifika Nasyonalite


Sètifika Nasyonalite prezante sou yon sèl paj avèk antèt Ministè a.  Pami enfòmasyon ki afiche sou li se non, NIF ak dat sitwayen an fèt, epi non manman l ak non papa l. Dokiman sa dwe genyen de so Ministè Jistis ak 2 siyati sou li ki se siyati direktè afè jidisyè ak chèf sèvis nasyonalite a.

Rechèch ak redaksyon : Emmanuel Pucot Paul
0 commentaire