Ou pa Kapab Dòmi Lannuit? Men 6 Konsèy pou w Rezoud Pwoblèm sa

Anpil moun kapab rankontre difikilte pou yo dòmi byen nan moman kriz sa. Nou pale ak plizyè pwofesyonèl lasante ki yo pwopoze kèk konsiy pou rezoud pwoblèm sa. 

Dòmi se yon aktivite ki gen anpil enpòtans. Li pèmèt kò a repoze, devlope, epi ranfòse sistem defans li. Poutan, epidemi kowonaviris la lakòz anpil deranjman nan aktivite moun te konn fè regilyèman. Ledna Adras, jèn fi ki nan laj 25 lane ap viv eksperyans sa.

‘’Mwen gen abitid dòmi nan anviwon 10è nan aswè aprè anpil fatig nan jounen travay la.  Men depi kèk tan, mwen remake chak fwa mwen met tèt mwen sou kabann, li difisil pou dòmi pran m. Lè konsa m santi m angwase. Mwen pase tan an nan koute mizik oswa gade yon fim pou jis dòmi rive pote m ale. Se aprè anpil goumen sa rive fèt’’, dapre sa Ledna rakonte.

Se sèten Ledna pa poukont li nan sitiyasyon sa. Si ou gen pwoblem domi tou, ou kapab swiv konsèy sa yo. 

Kontwole sa ou ap manje 

An Ayiti, li difisil pou kèk moun respekte lè pou manje akoz sitiyasyon ekonomik yo. Men doktè yo rekonèt lè yon moun manje manje ki twò lou lannwit, sa kapab anpche l dòmi. Se prèske menm rezon an ankò: tanperati kò yon moun dwe toujou ba avan li ale domi. Poutan pandan manje a ap dijere, sa fe tanperati kò moun monte. Li preferab pou yon moun tann anviwon 1nèdtan lè li fin manje avan li al kouche. Osinon, manje pito manje ki leje labouyi oubyen lèt.

Kanpe sou kafe ak koka 

Bwason tankou kafe koka genyen yon pwodwi ki rele kafeyin. Kafeyin nan eksite sistèm nève a e li fè w rete reveye. Se poutèt sa gen kèk antrepriz ki mete kafe disponib pou anplwaye yo konsome. Konsa yo kapab plis aktif pou yo travay. Alòs, li pa rekòmande ditou pou ou bwè kafe avan ou al dòmi. Sa ap gen enpak sou somèy ou. Dayè yon moun ta dwe komanse kanpe sou tout lòt bwason ki eksitan depi nan apremdi. 

Evite fè espò lannuit 

Doktè yo toujou konseye moun pratike espò pou kenbe kò yo anfòm. Men se pa bon lide pou moun fè egzesis fizik lannuit. Doktè Hugues Marvin Compère, yon espsyalis nan nitrisyon, ekplike rezon an. Depi li fè 7tè nan aswè, tanperati kò a kòmanse bese pou l prepare l pou repoze. Nan fè egzesis fizik nan lè sa, kò a ap vin chofè epi òganis la ap reyaktive. Sa kapab pran 2zè jiska 3zedtan pou ko a retounen nan mod repo a ankò. Pou rezon sa, li tap preferab pou w evite fè espò lannwit sitou lè ou gen pwoblèm somèy.

Byen òganize espas kote ou ap dòmi a

Daprè sikològ Jeff Cadichon, espas kote yon moun ap dòmi jwe yon gwo wòl nan kalite somèy li. Yo chanm ki an dezòd, ki genyen anpil chalè ak bri kapab lakoz ou toumante sou kabann nan.  Sikològ la konseye pou w domi nan yon espas ki poze epi ki pwòp pou w kapab plis konfòtab. Doktè Cadichon pale tou sou nesesite pou ou etabli yon orè regilye pou w dòmi pou w pa rate tren somèy ou. Paske si w rate l, li ka difisil pou w jwenn li ankò. Nan sans sa, nitrisyonis Compère fè konpran kalite somèy la pi bon lè yon moun domi avan minui. 

Li atik sa tou : Dèlko, yon Aparèy ki Touye Moun an Silans an Ayiti

Fè egzèsis respirasyon 

Se vre se paske w ap respire ki fè ou vivan. Men anpil moun pran tan pou yo respire paske yo toujou okipe, sa lakoz yo toujou strese.  Ama Makeda se yon pwofesè Yoga ki abitye travay ak moun ki gen pwoblèm somèy. Li pwopoze pou fè yon egzesis respirasyon pandan 10 minit. Li ekplike: “ Respire nan chak tou nen youn apre lòt. Sa ap pèmèt ou fe ekilib ant kantite oksijèn k ap antre nan chak bò sevo a. Kòm rezilta, sa ap pèmèt ou kalme w.’’ Pwofesè Makeda bay garanti w ap wè diferans lan touswit. Dòmi ap tou pran w nan menm moman w ap fe egzèsis sa. 

Dekonekte aparèy yo

Nan moman kriz sa yo, toujou gen anpil enfòmasyon k ap sikile. Se vre li enpòtan pou yon moun fè nouvèl pou konnen kisa k ap pase. Men twòp enfòmasyon, sitou ki negatif, kapab rann lespri a chaje. Ama Makeda konseye ou dekonekte lè w pra l domi. ‘’Mete telefòn nan sou mòd avyon oubyen etenn li. Fèmen wifi a pou w ka kanpe ond ki ap pase nan kay la.” Li fè konnen tou ond k ap soti nan televizyon kapab afekte sèvo a tou. Pou plis, ou kapab jwe kèk ti mizik meditasyon ki pou akonpanye w pi byen nan somèy la. 

Rechèch ak Redaksyon: Martyna Dessources

#Somèy #Kafe #Sommeil #Dòmi #Café #Insomnie #Sante

0 commentaire