Lè ou Ap Achte yon Medikaman, Sonje Verifye Enfòmasyon Sa yo

Dernière mise à jour : 20 janv. 2021

Medikaman pote soulajman ak gerizon kont maladi. Men pwodui sa yo kapab prezante gwo danje pou sante lè yo itilize nan move kondisyon. Prezidan Association des Pharmaciens Haïtiens an, Pierre Hugues Saint Jean, pale sou pwoblèm sa epi bay kèk konsèy sou pi bon fason pou vann epi itilize medikaman. 

Gen gwo danje nan achte medikaman nan lari osnon san preskripsyon.'' Pierre Hugues Saint Jean, prezidan Association des Pharmaciens Haïtiens an

Ki wòl yon famasyen?

Pierre Hugues Saint Jean: Yon famasyen pa sèlman la pou vann medikaman. Li gen plizyè wòl ankò epi sa varye selon domèn l ap evolye a. Genyen ki pwodwi medikaman nan laboratwa, jere medikaman nan lopital, vann medikaman nan famasi, gade, verifye epi valide dòz medikaman yon malad ap itilize.


Chak famasi sipoze gen pou piti yon famasyen ki la sou plas lè li ouvri. Wòl famasyen an nan moman sa se pou egzekite preskripsyon, bay konsèy, oryante malad la, asire ke tout prensip ak egzijans lwa sou pratik famasi yo respekte. 


Eske yo fabrike medikaman an ayiti? 

Pierre Hugues Saint Jean: Ann Ayiti gen 3 laboratwa ki fabrike medikaman; se Pharval, Farmatrix ak 4C. Jiskaprezan yo rive pwodui 2 fòm medikaman: medikaman solid ki se konprime epi medikaman likid ki se siwo. Men laboratwa sa yo poko fabrike « enjeksyon », sa vle di medikaman ki parèt sou fòm piki.

Li atik sa tou: Wonfle nan Dòmi ka Mennen Lòt Maladi. Doktè Gen Metòd Pou Trete li.

Kòman yon moun osnon yon famasi kapab deside antre nan vann medikaman? 

Pierre Hugues Saint Jean: Avan yon ajans osnon famasi tonbe nan vann medikaman, li dwe gen otorizasyon Direction de la Pharmacie du Médicament et de la Médecine Traditionnelle (DPM/MT). Se enstitisyon sa, anndan Ministè Sante Piblik, ki responsab pou kontwole apwovizyônman, distribisyon, kalite medikaman nan peyi a. 


Eske yon moun dwe gen preskripsyon yon doktè pou l achte medikaman?

Pierre Hugues Saint Jean: Gen obligasyon pou yon moun prezante yon preskripsyon doktè siyen pou achete medikaman ki fèt ak dwòg yo; yo rele medikaman sa yo narcotique. Jeneralman medikaman sa yon sèvi pou konbat doulè tankou Morphine osinon kalman tankou Midazolam. Men gen medikaman famasi kapab vann lib san preskripsyon tankou Aspirine, Paracetamol ak Ibuprofen.


Ki risk ki genyen nan achte medikaman san preskripsyon nan lari?

Pierre Hugues Saint Jean: Gen gwo danje nan achte medikaman nan lari osnon san preskripsyon. Anpil fwa medikaman sa yo fo, osnon yo mal konsève paske machann nan lari yo pa gen konpetans nan domèn nan. Medikaman sa kapab agrave ka malad la osnon pa fè okenn efè sou li. Lè sa malad la pral oblije depanse plis lajan. 


Ki enfòmasyon yon moun dwe verifye lè l ap  achte yon medikaman? 

Pierre Hugues Saint Jean: Tout moun k ap achte medikaman dwe gade dat ekspirasyon an anvan. Yon medikaman ki ekspire pèdi ant 10 ak 15 pousan efikasite l. Men gen kèk medikaman ki tounen pwazon kareman aprè dat ekspirasyon yo tankou Tetrasiklin, Doksisiklin, elt. Sa vle di yo ka lakoz gwo domaj sou sante epi menm rive touye moun. 

Anplis, nou dwe verifye: 

  1. Si etikèt la byen kole sou medikaman an. Tout etikèt yon medikaman dwe gen enfòmasyon sila yo: non pwodui a, engredyan, kategori, fason pou pran medikaman [dozaj], itilizasyon medikaman, avètisman, elt. 

  2. Si bwat medikaman anfòm. Pa egzanp si bwat medikaman ize osinon gen ti twou, sa vle di li te konsève yon move kote. 

  3. Si enfòmasyon ki ekri sou bwat la koresponn ak enfòmasyon ki sou medikaman li menm.

Li atik sa tou: Doktè pa Gen Dwa Revele Enfòmasyon sou Sante yon Malad. Men Poukisa.

Epitou, nou dwe pran abitid achte medikaman sèlman kote ki otorize. Sa ap pèmèt nou devlope yon relasyon konfyans ak famasyen osinon famasi sila. 


Ki responsabilite yon famasi ki vann yon medikaman ki pa bon?

Pierre Hugues Saint Jean: Yon moun kapab pran nan move medikaman swa paske medikaman an fo osnon li gate akòz li ekspire osnon mal konsève. Lè sitiyasyon sa rive, kliyan an ta dwe pote plent lajistis kont famasi li te achte medikaman. Men si te genyen yon lòd pwofesyonèl nan sektè a, lè yon famasi fè yon deriv konsa, yo t ap mete l sou sankyon. Nou pase men nan fraz yo pou rann tèks la pi klè a. 

0 commentaire

Posts récents

Voir tout