Kanè bank pèdi : tout demach yon sitwayen dwe fè

Malè pa gen klaksòn. Chak jou, anpil sitwayen pèdi papye ki enpòtan pou yo, swa akòz dife boule yo, vòle pran yo nan lari, oubyen yo bliye kote yo mete yo. Kanè bank se youn pami papye enpòtan ki pèdi. Men tout demach yon sitwayen dwe fè si li nan yon sitiyasyon konsa.  

  1. 1 Fè yon Deklarasyon Lapolis

Menm jan nenpòt pyès ki pèdi, premye demach sitwayen an dwe fè se ale nan yon komisarya ki nan zòn nan pyès la pèdi a pou fè yon Deklarasyon Lapolis. Sitou si se vòlè ki pran kanè bank lan, oubyen si se nan lari li ta pèdi. Papye Deklarasyon lapolis la ap sèvi pou pwouve ofisyèlman pyès la te pèdi tout bon vre. Sa vle di, sa pa angaje sitwayen an si yon lòt moun ta itilize pyès nan non li pou yon move zafè.

  1. 2 Enfòme bank lan

Apresa, sitwayen an dwe prezante nan sèvis kliyantèl bank lan pou enfòme li pèdi kanè bank lan. Li dwe mache avèk papye Deklarasyon Lapolis la epi pyès idantite li. Men sitwayen an dwe Se kanè a ki pèdi, men kont lan toujou egziste nan bank lan. Chak bank gen prensip pa yo pou yo regle pwoblèm kanè ki pèdi.

  1. Gen bank ki kapab remèt sitwayen an yon kanè tou nèf ki pote menm nimewo kont lan.

  2. Gen lòt bank kapab chwazi remèt sitwayen an yon kanè tounèf ki poto yon nouvo nimewo kont.

Men èske sitwayen an ap pèdi tout lajan ki te sou ansyen kanè bank ki pèdi a ?

Nan tou de ka yo, sitwayen an pa pèdi lajan li te genyen labank lan. Paske pèsònn pap kapab itilize kanè a pou retire lajan nan bank la nan non li, si li pat bay dwa sa. Sofke, bank lan kapab touche yon frè nan lajan ki te sou kont lan, pou kanè tounèf l ap bay sitwayen an.

0 commentaire