‘’Kalite Espèm Gason an Kapab Lakoz Yon Fanm Fè FosKouch’’

Foskouch se tankou avòtman ki fèt san se pa volonte fi a. Sa vle di pitit la tonbe san se pa konprime oubyen te fèy manman an te pran. 

Doktè Rodrine Janvier se yon jinekològ. Li eksplike fenomèn foskouch la konsa: se yon gwosès ki t ap devlope, men avan 5 mwa (22 semèn) rive, li sispann pwogrese.  

Doktè kapab konstate yon foskouch 2 fason, daprè doktè Janvier. Dabò yo bay fi a gan pou verifye si kòl matris la ouvri epi selil yo kòmanse soti. Answit, pou konfime se yon foskouch tout bon vre, yo dwe fè yon sonografi.

Siy ak sentom foskouch

Men gen siy ak sentom ki anonse yon foskouch. Tankou, si yon fanm ansent kòmanse ap bay san ak lòt likid san li poko rive nan moman pou l akouche. Li ka gen doulè anba tivant tou. Lè foskouch la fèt bonè, fi a ka bay boul san.  

Pafwa fanm nan ka fè foskouch pandan gwosès la gentan avanse. Nan ka sa, ti bebe a gentan gen tout pati nan kò l men li pa depase 500 gram. L ap soti nan manman vant lan ak plasennta epi ak likid amyotik. 

Li atik sa tou: Konsèy pou Evite Konplikasyon nan Gwosès ak Akouchman

Men se pa tout lè yon fanm ansent ap senyen ki vle di se pitit la kap tonbe, doktè Janvier presize. Sa ka rive se ze a (foetus) k ap pran tan pou l byen chita anndan matris la. Pafwa tou, lè fi a antre nan relasyon seksyèl ak patnè l, li ka bay ti san nan demen. 

Toufwa, si yon fi ansent ap bay san san rete, li dwe kouri lopital. Jinekològ ap egzamine  fanm  sa rapid pou evite lòt konplikasyon.

Koz Foskouch 

Gen plizyè rezon ki ka lakoz yon foskouch. Jinekològ Janvier site sa yo:

  1. Malfòmasyon bebe a pandan l nan vant;

  2. Pwoblèm nan matris fanm nan tankou yon fibwòm; 

  3. Enfeksyon ak maladi kay fanm nan tankou malarya, ribeyol osnon VIH;

  4. Konsomasyon anpil kafe, alkòl, ak fimen;

  5. Anomali nan spèm gason an.

Konsekans ak trètman aprè yon foskouch 

Yon fanm ki fè yon foskouch san li pa ale kay doktè gen risk pou l fe anemi si li pèdi twop san. Anplis, doktè Janvier di, li kapab soufri enfeksyon si selil ki sispann devlope yo rete anndan l. Enfeksyon sa ka lakoz fanm lanmò l tou. 

Pafwa doktè oblije fè  »kitaj » pou retire rès selil ki konn rete anndan matris la pa bay fanm nan enfeksyon oubyen emoraji. Men kèk fwa tou, se medikaman medsen an bay fi a pou fè travay sa.

Foskouch la kapab fè yon enpak sikolojik sou fi a tou. Tankou yon fanm ki bezwen pitit anpil epi ki ap antre nan laj konn viv depresyon aprè yon foskouch. 

Li atik sa tou: 3 aksyon pou ede yon moun ki viktim kadejak

Nòmalman, yon fanm ka tonbe ansent ankò sou 2 semèn aprè yon foskouch. Sa posib sèlman si fanm nan pa gen pwoblèm òmòn epi règ li vini nan tan ki regilye. Men doktè Janvier kwè li enpotan pou yo detekte koz foskouch anvan. Sa ap pèmèt yo anpeche pwochèn gwosès ta fini menm jan an. 

Minimize risk pou fè foskouch

Yon fanm ta sipoze konsilte yon jinekològ depi anvan menm li tonbe ansent, doktè Janvier di. Gason an ta dwe swiv doktè tou pou evalye kalite espèm li. Pou fanm nan, konsiltasyon sa yo dwe kontinye pandan tout peryòd gwosès la. Dayè pwofesyonèl sante yo kapab detekte tout bagay ki ka anpeche gwosès la byen dewoule. 

Redaksyon: Martyna Dessources

#grossesse #gwosès #Sante

0 commentaire