5 Konsèy Ijyèn pou Aplike nan yon Rapò Seksyèl


Lasyans konfime sa: plezi sèksyèl bon pou lasante. Men fe bagay nan move kondisyon kapab mennen gwo tèt chaje. Pa neglije prensip ijyèn sa yo avan, pandan e aprè yon rapò seksyèl.


Yon koup ki nan pozisyon pou fè lanmou. Koutwazi foto: Canva
Yon koup ki nan pozisyon pou fè lanmou. Koutwazi foto: Canva

1. Lave men yo avan rapò seksyèl la.

Moun itilize men yo anpil nan fè sèks, e manb sa yo kenbe anpil mikwòb. Se pou sa doktè Raymond Junior Lubin, yon jinekològ, rekòmande pou lave yo avan rapo seksyèl. Sa kapab pèmèt de patnè yo evite atrape enfeksyon nan pati seksyèl yo. ‘’Benyen kapab ki pi efikas toujou, sa ka pèmèt yo elimine mikwòb ki sou rès kò a,’’ dokte Lubin ajoute.


2. Lave ògàn seksyèl yo.

Si kondisyon yo pa reyini pou benyen, ògàn seksyèl yo merite yon swen espesyal avan rapò seksyèl la. Sa valab pou fi tankou gason. “Paske se nan ògàn gason jete pipi, espèm, anplis li swe ladan, peni an gen tandans kenbe bakteri ak chanpiyon. Si li pa byen lave chak jou, sa ka pwovoke enfeksyon”, doktè a eksplike. Espesyalman gason ki pa sikonsi yo, yo dwe byen lave ti po kouvri tèt peni an.


3. Toujou itilize kapòt.

Menm si gen moun ki plenyen paske li ta diminye sou plezi a, kapòt gen plizye avantaj ladan l. "Li pwoteje moun kont maladi yo ka pran nan fè bagay. Men tou li evite gwosès anvan lè", doktè Dr Lubin eksplike. Òganizasyon Mondyal Lasante kore lide sa nan yon etid ki montre ris pou moun trape VIH bese jiska 90% lè yo itilize kapòt la kòrèkteman e san ratman. Gen sèlman twa ka gwoses sou chak 100 fanm ki fè bagay ak kapòt. Menm si se gason ki pi souvan mete kapòt yo, gen kapòt espesyal ki fèt pou fanm tou.


4. Evite antre peni an nan vajen lè li sòti nan lòt ògàn tankou dèyè.

Bouch, bouboun, ak tou dèyè gen yon seri bakteri ladan yo pou pwoteje yo pou mikwòb danjere pa anvayi yo. Men, ‘’lè bakteri sa yo sòti nan yon ògàn ale nan yon lòt, sa kreye yon dezekilib ki ka mennen enfeksyon”, dokte Lubin eksplike. Mouvman retire peni nan bouboun nan pou rantre nan tou deye apresa kapab lakoz yon fi atrape enfeksyon. Menm jan tou, mete peni an nan bouch apre li soti nan vajen gen gwo risk ladan l.


5. Pipi aprè rapò seksyèl la.

Yon rapò seksyèl souvan kite de patnè yo ak yon anvi pipi. Se yon bon bagay. E moun yo pa ta dwe pase 15 minit apre rapò a san yo pa al pipi a. Genyen espesyalis lasante ki kwe lè yon fanm pa al pipi apre l fin fè bagay se youn nan prensipal rezon ki ka lakoz li devlope yon enfeksyon. Wòl pipi a jwe nan sans sa se mete deyò bakteri ki antre nan ògàn seksyèl la pandan rapò a.


Men kèk lòt konsèy doktè Lubin pataje pou fanm kapab pwoteje tèt yo kont enfesyon nan bouboun yo:

  • Pa itilize likid pou lave bouboun nou san se pa konsèy yon doktè.

  • Evite lave bouboun nan twòp pou pa elimine "flore vaginale" la.

  • Chanje sèvyèt ijyenik yo chak kat èdtan nan moman règ nou.

  • Evite mete souvètman ki twò sere oubyen ki favorize fwotman tankou kilòt tannga.

  • Lave souvètman yo ak dlo cho.

0 commentaire