3 aksyon pou ede yon moun ki viktim kadejak

Kadejak se yon fenomèm ki lakòz anpil boulvès nan sosyete a. Pesòn pa dwe rete kwaze bra devan yon moun ki viktim kadejak, ni rete an silans devan moun ki fè krim sa. Men 3 aksyon nou kapab fè pou ede yon moun ki viktim kadejak.

  1. 1 Mennen viktim nan lopital

Premye demach ki dwe fèt se mennen viktim nan lopital avan 3 jou (72èdtan) pase. Li tap pi bon menm si yo fè sa san benyen ni chanje rad sou li aprè zak ki fèt la. Doktè a ap fè li pas egzamen epi mete l sou medikaman pou anpeche l trape vye maladi ak tonbe ansent. Apresa, lopital la dwe remèt li yon sètifika medikal. ki pwouve yo te fè kadejak sou li tout bon vre e revele tout tras moun ki fè zak la kite sou li. Yo bay papye gratis e li itil sitou pou mennen demach lajistis.

  1. 2 Pote plent nan lapolis oubyen lajistis

Daprè yon dekrè ki te soti nan dat 6 jiyè 2005, Lajistis rekonèt kadejak se yon krim. Kidonk, menm jan pou tout lòt krim, nou pa dwe kase fèy kouvri sa. Vitkim nan dwe pote plent nan yon komisarya Lapolis oubyen nan tribinal. Gen avoka ak òganizasyon k ap defann dwa moun ak dwa fanm ki la pou akonpanye nan demach sa yo. Si viktim nan pa santi kouraj li pou fè sa, ennpòt sitwayen ki okouran de yon kadejak ki fèt ka pote plent tou devan lajistis.

  1. 3 Mennen viktim nan wè yon sikològ

Yon moun ki vitkim kadejak pa sèlman soufri nan kò li.  Trajedi sa ka boulvèse tout lavi li e kite gwo chòk nan lespri li pandan anpil tan. Sa ka lakòz li paka dòmi lannwit, pèdi konfyans nan tèt li, izole tèt li, bosal, e menm tante pase lavi a lenfinitif. Se poutèt sa li enpòtan pou viktim ak pwòch fanmi li konsilte yon sikològ pou fè terapi pou li. Sa ki va ede li repran vi nòmal li.

0 commentaire