Article Santé Société

Konsèy pou Evite Konplikasyon nan Gwosès ak Akouchman

Yon koup ki ap karese vant madanm nan ki ansent. Koutwazi foto: Kei Scampa
Yon koup ki ap karese vant madanm nan ki ansent. Koutwazi foto: Kei Scampa

Peryòd gwosès pote anpil lajwa nan kèk fanmi, men akouchman lakoz anpil strès pou fanm ansent lan ak pwòch li. Men konsilte doktè souvan, sa kapab ede l redwi risk konplikasyon pandan gwosès la ak nan akouchman an.

Yon gwosès dire 37 oubyen 40 semènn. Pandan tout peryòd sa, li enpòtan pou fi a konsilte doktè souvan pou fè swivi anvan akouchman an. Yo rele egzèsis sa sa ‘’suivi prenatal’’. Jinekològ osnon medesen jeneralis – nan yon sèvis matènite – kapab pran sa an chaj.

Doktè Romestil Pierre Wilson, obstetrisyen-jinekològ, eksplike gen  3 aspè nan sante fi a ki dwe egzamine: tansyon, pwa ak pwoblèm anemi.

  • Kontwòl Tansyon

Gwosès  la kapab ajandre tansyon kay fi a, menmsi li te soufri tansyon deja. Doktè Romestil ekpplike li posib pou nouvo tansyon sa manifeste aprè 20tyèm semèn gwosès la, sa vle di sou 5 mwa. Si tansyon sa lakoz pipi fi a gen pwoteyin ladan l, se yon siy pre-eklanmsi li ye, sa vle li kapab fè eklanmsi nenpòt kilè. Nan ka sa, li dwe fè vizit pi souvan kay doktè a ki ap mete l sou medikaman.

Pwoblèm tansyon sa ka anjandre divès lòt konplikasyon, jinekològ la eksplike.  Li ka rann timoun nan mal grandi. Dayè, li ka menm dekole plasenta fi epi lakoz lanmò bebe a ak tout manman an. Plasennta a se aparèy ki pèmèt timoun nan nouri anndan vant manman an.

Li atik sa tou :Ou pa Kapab Dòmi Lannuit? Men 6 Konsèy pou w Rezoud Pwoblèm sa

  • Kontwòl Pwa  

Gen moun ki panse lè yon fanm ansent li dwe manje plis paske manje ta separe pou 2 moun: fi a ak tibebe a. Lide sa se yon mit. Li enpòtan pitò pou fi an manje manje ki ekilibre – sitou fwi ak legim – ki kapab ede tibebe a byen devlope nan vant li.

Fi a dwe kontwole sa l ap manje pwa li gen enpak sou pwa timoun nan, doktè Romestil fe konnen. Men chak fanm viv gwosès yo diferan, kidonk, pwa yo ka varye. Men an jeneral, dapre eksplikasyon doktè Romestil, yon fanm ansent kapab pran 5 pou rive 11 kilogram anplis pwa li te genyen avan l te tonbe ansent la. Si li pran twòp pwa, li kapab gen pwoblèm tansyon epi konplike akouchman an e menm riske fe sezaryèn.

Pou yon fanm ki gen twòp pwa, doktè Romestil di li toujou konseye l diminye nan sou manje ki farin ak sik epi evite grès.

  • Egzamen Anemi

San se yon eleman enpòtan pou moun. Se san k ap sikile nan kò a ki fè yon moun rete vivan. Li plis enpòtan toujou pou yon fanm ansent ki ap pote yon timoun nan kò li gen kantite san nòmal. Jinekològ Romestil di ann konsiltasyon yo, doktè a dwe fè egzamen pou verifye si fi a anemi ou pa.

Si se jou akouchman an doktè dekouvri fi a anemi, sa kapab konplike akouchman an. Nan ka sa, doktè ka mande pou fi sa jwenn san an ijans.  Daprè jinekològ Romestil, pafwa se yon sezaryèn an ijans yo oblije fe pou fi paske li kapab difisil pou li fè efo pouse pitit la.

Men sitiyasyon an diferan pou yon fanm ki fè anemi falsifòm, doktè Romestil eksplike. Menmi si li pa gen ase san, li pa kapab resevwa anpil yon sèl kou paske òganis li pa abitye fonksyone avèk anpil san. Men si li genyen mwens pase 7 gram, yo ap oblije ba li san ti piti piti.

Rapò Global Sou Sante Fi a

Li posib pou se pa doktè fi a te swiv pandan gwosès la ki fè akouchman an. Jonekològ Romestil di nan ka sa premye doktè a dwe remèt fi lan yon dosye ki gen bilan eta sante li. Dosye sa rele rapò prenatal. Fanm ansent lan dwe resevwa l avan li al akouche, sou 36 oubyen 37 semèn.

Li atik sa tou : Tout demach pou mennen pou fè korije erè nan akdenesans

Rapò prenatal la dwe genyen emogram konplè fi a, gwoup sangen l, pwa, tansyon, to glisemi fi a pandan tout vizit yo. Preskrispsyon medikaman ak tout egzamen laboratwa fi a te fe pandan gwosès dwe antre nan dosye sa tou. Epi li dwe gen ekografi (3 trimès yo).  Men dènye ekografi a dwe presize pwa ak pozisyon tibebe a nan vant manman an.

 

Rechèch ak Redaksyon: Martyna Dessources

 

 

+ posts

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire